Minimalni iznos namirenja

Namirenje neće biti na datum izračuna prema učestalosti namirenja ako vrijednost namirenja  nije veća od 15 EUR. Datum plaćanja biti će odgođeno dok se ne ostvari minimalni iznos obračuna.

Ostale naknade

Naknada za konverziju valute
1,5%  
Naknada za „Global Wholesale Program” transakcije
2,9%     
DCC – Ugovorni partner(trgovac) će primiti od svake DCC transakcije
1,0%    
Naknada za arbitražu 
 743    HRK + trošak kartične sheme
Naknada za registraciju rizičnog trg. 
743     HRK po godini + trošak kartične sheme
CMM izvješće naknada
372    HRK + trošak kartične sheme
 ECM izvješće naknada  743     HRK + trošak kartične sheme

Naknada je primjenjiva samo za ugovorne partner koji sudjeluju u Mastercardovom „Global Wholesale programu (B2B)”, više informacija

DCC: Dynamic Currency Conversion. (hrv. dinamička konverzija valute). U slučaju korištenja ove usluge, ugovorni partner (trgovac) će primiti gore navedeni postotak od svake DCC transakcije 

CMM = Mastercard chargeback nadgledani trgovac

ECM = Mastercard prekomjerni chargeback trgovac

 

Naknade za Interchange ++

Ove naknade primjenjive su samo za klijente sa Interchange ++ cjenikom

Naknada za uslugu/prihvat: u skladu sa Ugovorom o prihvatu

Interchange (međubankarska naknada)Naplaćuje se u skladu sa naknadama kartičnih/platnih shema:

Trošak kartičnih/platnih shema: